Welkom op Hoogh.org

N a een jarenlange ervaring (25+!!) bij verschillende bouwbedrijven, projectontwikkelaars en adviesbureaus heb ik de stap gezet naar zelfstandigheid. In februari 2012 heb ik Hoogh opgericht om een antwoord te geven op een trend in de huidige bouwwereld om flexibeler om te kunnen gaan met het inzetten van projectontwikkelaars en specialisten. Hoogh is opgericht om te adviseren, te detacheren en ook free-lance of ad-interim opgaven uit te voeren. Met het flexibeler maken van de inzet van managers en specialisten voor projecten worden de directe bedrijfskosten verlaagd.

Wat is Hoogh

Hoogh is een adviesbureau voor gebieds- en locatieontwikkeling en opgericht als eenmanszaak door Stan van den Hoogen. Hoogh is opgericht om snel en flexibel te reageren op vragen en verzoeken uit de bouw- en ontwikkelingssector.

Wat doet Hoogh

Hoogh werkt voor projectont-wikkelaars, beleggers, gemeenten etc. aan ontwikkelingsprojecten en huisvestingsvraagstukken. Hoogh kan als free-lancer worden gevraagd om op pro- jectniveau kennis en expertise in te zetten voor bouw- en ontwikkelingsprojecten.

Over Hoogh

Hoogh is flexibel
Hoogh is onafhankelijk
Hoogh is concurrerend 

Nieuws

Hoogh

Flexibel

I n het huidige economisch klimaat lijden bouwbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten onder de verminderde vraag naar woningen, bedrijfsgebouwen en de behoefte aan nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het accent ligt op risicovermijding (of vermindering) en kostenbeheersing. Een en ander betekent dat er een verschuiving plaats vindt van bedrijfskosten naar projectkosten. Kosten voor het ontwikkelen van een project gaan nu direct ten laste van het beoogde project. Dit betekent dat de specialist direct voor het betreffende project moet worden ingehuurd. Deze trend is niet alleen merkbaar bij bouwbedrijven en projectontwikkelaars maar doet zich ook voor bij beleggers (pensioenfondsen) en de overheid (provincie en gemeenten).

Gezien de ervaring bij verschillende bedrijven waarbij alle aspecten van proces- en projectmanagement zijn uitgevoerd sluit de kennis en expertise goed aan bij hetgeen hierboven als trend is aangegeven. Met de juiste kennis en het juiste netwerk binnen de wereld van de bouw en projectontwikkeling voldoet Hoogh goed aan de vraag naar meer flexibiliteit.

Concurrerend 

T en opzichte van de gevestigde ingenieurs- en adviebureaus is Hoogh absoluut concurrerend te noemen. Het gemiddeld uurtarief is 100,-- (ex btw) per uur. Een en ander afhankelijk van de reisafstand en intensiteit waaronder het project moet worden uitgevoerd. Hoogh heeft geen overhead-kosten, geen dure kantoorruimte en geen kostenverslindend secretatriaat- en administratieafdeling. Het genoemde tarief geldt voor een senior adviseur met meer dan 25 jaar ervaring in de bouw- en vastgoedsector.

Onafhankelijk

H oogh heeft geen enkele binding met bouwbedrijven, adviesbureaus of vergelijkbare bedrijven. Er is geen directe binding met het bedrijfsleven. Hoogh is een eenmanszaak van Stan van den Hoogen, hij is eigenaar en financiert Hoogh met eigen middelen. Hoogh adviseert en organiseert en zal niet investeren in projecten, percelen of anderzins. Hoogh wil op deze wijze haar onafhankelijkheid benadrukken.

DienstenBij de ontwikkeling van een bouwproject
zijn een aantal fases te onderscheiden:

Initiatief- of haalbaarheidsfase (inventariseren)
Verkenningsfase (keuze)
Planstudiefase (ontwerp)
Realisatiefase (bouw)
Beheersfase (onderhoud)

In alle fases van een ontwikkelproces kan Hoogh zijn diensten aanbieden en voegt meerwaarde toe aan het proces. Genoemde diensten en services zijn uit te voeren in opdracht van de initiatiefnemer (de ontwikkelaar) of in opdracht van een uitvoerende partij (adviesbureau, projectontwikkelaar, bouwbedrijf).De verschillende adviesdiensten bestaan uit:
het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken
als project manager leiden van ontwikkeling
van nieuwe projecten
het begeleiden van (particuliere) initiatieven

 


Kortom

Werkveld

Als onafhankelijk adviesbureau zal HOOGH zijn diensten aanbieden aan:

Bouwbedrijven
Projectontwikkelaars
Beleggers
Particuliere initiatiefnemers
Overheden (gemeenten, waterschappen etc.)
Overige adviesbureaus
Corporaties

Bouwbedrijven
In de regio Land van Cuijk zijn verschillende bouwbedrijven die eigen (project) ontwikkelingen opzetten ten behoeve van hun eigen bouwproductie. Het gaat daarbij om kleinschalige projecten (5 tot 12 woningen). Voor deze klantgroep richt Hoogh zich bewust op de regio Land van Cuijk omdat het hier een goed netwerk heeft. Hoogh kan voor deze bedrijven het gehele proces van projectontwikkeling verzorgen.

Projectontwikkelaars
Voor deze klantgroep wil Hoogh zich vooral inzetten om hen te ondersteunen bij haalbaarheids-onderzoeken. Daarbij kan Hoogh hen helpen met het opzetten van grond- en opstalexploitaties. Tijdens de verkenningsfase is het vaak een onderdeel van projectontwikkeling dat door deze klantgroep niet goed is ontwikkeld. Hierbij speelt de regio niet zo'n grote rol en is het werkgebied veel ruimer. Hoogh is ook in staat het complete ontwikkelproces door te voeren vanaf initiatief tot en met opleveren van het project.

Beleggers
Hoogh heeft een goed contact met verschillende institutionele beleggers. Beleggers zijn actief op de woningmarkt (huurwoningen). Met deze contacten kan Hoogh hen bedienen door enerzijds haalbaarheidsstudies uit te voeren danwel projecten voor hen te managen. Tevens kan Hoogh een rol spelen om initiatiefnemers, ontwikkelaars, gemeenten etc. te verbinden met beleggers.

Particuliere initiatiefnemers
Met deze klantgroep worden de ondernemers bedoeld die hun bedrijf willen uitbreiden of nieuwe huisvesting voor hun bedrijf willen ontwikkelen. Als adviseur kan Hoogh hen bijstaan in het gehele ontwikkel- en bouwproces en projectmanagement-taken voor hen uit handen nemen zodat de ondernemer zijn tijd efficient kan besteden.

Overheden
Onder deze klantgroep zal Hoogh zich voornamelijk richten op de gemeenten in de regio Land van Cuijk. Ofschoon de grondbedrijven van de gemeenten het zwaar hebben zullen zij toch een deel van de geplande bouwprojecten willen realiseren. De woningmarkt bevindt zich in een crisis doch de vraag naar goedkope woningen is nog nooit zo groot geweest. Gemeenten passen hun beleid ten aanzien van het uitgeven van kavels aan op de vraag naar goedkope woningen. Tevens krijgen zij te maken met een leegloop aan ervaren ambtenaren die de bouwprocessen moeten managen en begeleiden. Hoogh kan de gemeenten helpen met het maken van de juiste keuzes, danwel voorstellen beoordelen. Tevens heeft Hoogh goede contacten met beleggers en ontwikkelaars zodat er wellicht nieuwe projecten gerealiseerd kunnen worden.

Adviesbureaus
Verschillende adviesbureaus maken zware tijden door. Zij snijden in hun personeelsbestand en vervangen deze door een flexibele schil. Per opdracht schakelen zij deze flexibele schil in om hun projecten uit te voeren. Voor het werk dat Hoogh kan aanbieden is deze klantgroep uitermate belangrijk. Hoogh is flexibel en relatief goedkoop. De perfecte ad-interim-oplossing.

Corporaties
Wat voor de klantgroep 'adviesbureaus' geldt, geldt in zekere mate ook voor de (woning)corporaties. Deze instellingen ontwikkelen woningbouwprojecten. Daarbij kan Hoogh zijn dienstenpakket volledig aanbieden om het gehele bouwproces te managen. Vanaf initiatief tot en met de realisatie.

Referenties

Een aantal klanten en opdrachtgevers hebben het volgende geschreven over Stan van den Hoogen:

Etienne Budde, 
Ontwikkelingsmanager Ruimtelijke Inrichting

Ik heb Stan binnen Arcadis leren kennen als iemand met een zeer brede blik op de complete ontwikkeling. Hij denkt mee met de klant om een totaal oplossing te kunnen bieden om zodoende de klant écht te helpen. Naast zijn brede inhoudelijke inzetbaarheid is hij ook een zeer prettige persoonlijkheid.
5 maart 2012

Rijk van Beek, 
Hoofd adviesgroep Gebiedsontwikkeling, ARCADIS

Stan van den Hoogen heeft hoog arbeidsmoreel. Vindt snel zijn weg in de organisatie en is sterk klantgericht. Schakelt makkelijk in zowel publieke als private sectoren. Het ruimtelijk investeringsdomein kent hij als professionel door en door. Gaat uitstekend om stress-factoren in de markt. 
Creativiteit kenmerkt zijn zakelijk handelen.
 
1 februari 2012

Bas Bollinger, 
Director Spatial Development (Ruimtelijke Ontwikkeling), ARCADIS

Stan is een prettige en gedreven persoon. Het is makkelijk met hem werken en hij vindt snel aansluiting bij collega's. Hij is marktgericht en denkt met opdrachtgevers mee om te komen tot nieuwe benaderingen die hen mogelijk verder helpen. 
1 februari 2012

Yvonne Verver MCD,  
Commercieel Directeur, ARCADIS

Stan is een professionele collega die open staat voor suggestie en altijd op zoek is naar de meerwaarde van samenwerking.
31 januari 2012

Oscar Kunst, 
Adviseur stedelijk water, Royal Haskoning

Ik heb voor Stan opgetreden als adviseur voor een woningbouwlocatie pal achter een rivierdijk, waar water veel randvoorwaarden stelde aan de inrichting van de ontwikkellocatie. Bovendien waren omwonenden zeer actief en onrustig vanwege bestaande overlast. Hierbij waren gemeente en waterschap partijen met elk uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden. Ik heb Stan in dat kader leren kennen als iemand met een goed overzicht over de partijen en hun belangen. De vragen die Stan stelde lieten zien dat hij technische adviezen snel doorgronde. Hij weet goed in te schatten welke informatie en acties vervolgens nodig zijn om het proces op gang te houden.
31 juli 2009


Maasboulevard 's Hertogenbosch. Ontwikkeld door HOOGH i.o.v. DuraVermeer.


De Florijn Druten. Oude Rabobank getransformeerd naar appartementengebouw, commerciele ruimte en parkeergarage. In opdracht van KDO uitgevoerd door HOOGH.

Michael Bol, 
Directeur - Architect, Molenaar en Koeman architecten

Samen met Stan heb ik o.a. in 2001 gewerkt aan een meervoudige opdracht voor een nieuw te ontwikkelen Cultureel Cluster in het centrum van Cuijk. Wat direct opvalt in de samenwerking met Stan is de betrokken, prettige en directe manier communiceren. Er is ruimte voor de creatieve inbreng van alle betrokken partijen waarbij Stan als 'stuurman' het overzicht behoud. Mogelijk heeft dit met een gezamenlijke hobby te maken, het zeilen. 
Sindsdien heb ik Stan middels een aantal projecten leren kennen als een ontwikkelaar die het beste uit mensen naar boven kan halen. Het samenwerken aan een project betekend voor Stan ook echt gezamenlijk werken, waarbij hij van iedereen verwacht zijn of haar expertise maximaal in te zetten. 
Daarnaast is Stan ook zeer betrokken bij het 'Bosch Architectuur Initiatief'. Samen met Stan heb ik in 2002 gezocht naar de mogelijkheid om het winnende ontwerp van een publieksprijsvraag voor het BAI te kunnen realiseren. 
Ik kijk dan ook uit naar een nieuwe samenwerking met Stan.

22 juli 2009

Erik Stern, 
Senior consultant, Centerpoint Adviesgroep b.v.

Als we het competentieprofiel van Stan bekijken zien we dat hij ruim bovengemiddeld scoort voor de meeste competenties. Hij is ondernemend en initiatiefrijk, daarnaast is hij besluitvaardig en opgewassen tegen weerstand, tegenslag en stress. Eén en ander uitgediept naar het niveau van eigenschappen zien we hoge scores voor ondermeer de eigenschappen overzicht, realisme en assertiviteit. Stan heeft een helikopterview en kan goed hoofd- en bijzaken onderscheiden. Hij is tevens realistisch en handelt naar wat praktisch haalbaar is. Verder is hij iemand die van een directe manier van communiceren houdt. Hij kan goed zijn grenzen stellen maar is daarnaast ook prettig in de omgang met collega's en externen.
18 juli 2009

Hans Hoppenbrouwers, 
Architect / partner, NSL Architecten

Samen met Stan hebben we gewerkt aan de plannen voor een kantoorgebouw aan het Wielsem in Den Bosch. Stan was als ontwikkelaar de spil in dit project; verschillende aspecten van het plan (oa stedenbouw, architectuur, bouwtechniek en functionaliteit) werden door hem kundig aan elkaar gesmeed. Zo lukte het hem het beste uit alle betrokkenen en de locatie te halen. 
En misschien wel net zo belangrijk: Stan is een aardige en slimme kerel met wie het prettig zakendoen is.

31 juli 2009

Kantoorgebouw 't Wielsem 's-Hertogenbosch ontwikkeld door HOOGH i.o.v. DuraVermeer Rosmalen.


Gebiedsontwikkeling Triangel Ochten door HOOGH i.o.v. Van Wanrooij.

Links

Interessante sites:

www.cobouw.nl
www.nvb-ontwikkelaars.nl
www.vastgoedjournaal.nl
www.bouwendnederland.nl
www.neprom.nl
Vastgoed societeit Land van Cuijk
en Maasduinen: www.lvcm.nl

Partners:

www.planw.nu
www.roconnect.nl
www.boag.com
www.archifoor.nl

Downloads:

De bouw in acties(s)!
Investerings- en innovatieagenda
voor de woning- en utiliteitsbouw

 

Contact

Wilt u een offerte of een afspraak bel gerust met
06 262 305 04 of mail via onderstaand formulier.

Contact informatie

Neem contact op voor eventuele vragen
en/of opmerkingen.

Hoogh
De Messemaker 21
5431 KT Cuijk

tel. : +31 (0)485 316 384
mob. : +31 (0)6 262 305 04

Email : mail@hoogh.org

KvK 54608309
Btw NL124292665B01
ABNAMRO 53.94.20.778
VAR/0152/124292665/1